YOLCU TAŞIMADAN KAYNAKLANAN TAZMİNAT DAVALARINDA AVANS FAİZİ UYGULANACAĞINA İLİŞKİN YARGITAY KARARLARI


YOLCU TAŞIMADAN KAYNAKLANAN TAZMİNAT DAVALARINDA
AVANS FAİZİ UYGULANACAĞINA İLİŞKİN YARGITAY KARARLARI

Otobüste yolcu olarak bulunduğu sırada, meydana gelen kaza sonucu yaralanan davacının  maddi ve manevi tazminat isteğine, davalının tacir ve taşıma işinin ticari bir iş olması nedeniyle “avans faizi” uygulanmak gerekir. 
Davalı taşımacı tacir olup, TTK.nun 3 ncü maddesine göre ticari müesseseyi ilgilendiren bütün muamele ve fiiller ticari işlerdendir. Ticari işlerde, 3095 sayılı Yasa’nın 4489 sayılı yasayla değişik 2/2 nci maddesi hükmü gereğince avans faizi  uygulanması gerekir.
11.HD.03.03.2003,  E.2002/9585  K.2003/1821

Davacılar murisinin içinde yolcu olarak bulunduğu otobüsün ticari araç,  işletenin tacir ve taşıma işinin TTK 3 ve 4.maddeleri gereği mutlak ticari işlerden olmasına göre, işletene ve işletenin hukuki sorumluluğunu üstlenen  sigorta şirketine karşı açılan tazminat davasında  3095 sayılı yasanın 4489 sayılı yasa  ile değişik 2/2. maddesi uyarınca  ticari temerrüt  (avans) faizine hükmedilmesi gerekir. 
11.HD. 09.10.2006  E. 2005/8773   K. 2006/9902

Yolcu taşıma ticari iş olup, tarafların tacir olup olmadıklarına bakılmaksızın “avans faizine” hükmedilmelidir.
Türk Ticaret Kanununun 4. maddesine göre tarafların tacir olup olmadıklarına bakılmaksızın bu kanunda düzenlenen hususlardan doğan hukuk davalar ticari davalardandır. Mahkemece, ticari nitelikte olan taşıma sözleşmesinden kaynaklanan tazminat isteminde istenebilecek faiz, TCMB'nın kısa vadeli avanslar için uyguladığı faiz oranı olması nedeniyle, avans faizine hükmedilmesi gerekir. 
11.HD.12.06.2007,   E.2006/6260   K.2007/8990

Yolcu taşıma ticari işlerden olduğundan, olay tarihinden itibaren, 3095 sayılı Yasa’nın 4489 sayılı Yasa ile değişik 2/2. maddesi uyarınca “avans faizine” hükmetmek gerekir 
Uyuşmazlık, TTK'nın 798 ve davam eden maddelerinde düzenlenen yolcu taşıma akdinden kaynaklanmaktadır. Taşıma işleri TTK 3.maddesi uyarınca ticari iş sayılmasına ve ayrıca 3095 sayılı Yasa'nın 2. maddesinde, ""ticari işlerde temerrüt faizi, T.C. Merkez Bankası'nın kısa vadeli krediler için öngördüğü reeskont faiz oranına göre istenebileceği" belirtilmiş bulunmasına göre, 3095 sayılı Kanunun 4489 sayılı Yasa ile değişik 2/2. maddesi uyarınca avans faizine hükmetmek gerekirken, yasal faize hükmedilmesi doğru olmamış, bu nedenle hükmün davacı yararına bozulması gerekmiştir. 
11.HD. 22.02.2005,   E.2004/14523  K.2005/1571

Dava yolcu taşıma sözleşmesinden kaynaklanmakta olup, davalı İETT. tacir olduğundan, davaya konu alacak da ticari alacak niteliğinde bulunmaktadır. Davacı vekili dava  dilekçesinde avans faizi talep ettiğine göre, 3095 SK'nun 2/2 maddesi gereğince avans faizine hükmedilmesi gerekir. 
11.HD. 11.04.2011,   E.2010/8502   K.2011/4146

Davacı tacir olmasa bile, TTK. 3. maddesi uya­rınca tacirin haksız eyleminin ticari iş olarak kabulünün zorunlu bulunması nedeniyle, istem gibi reeskont oranında temerrüt (avans faizi) işletilmek gerekirken, yasal faize hükmedilmesi doğru görülmemiştir.
11.HD.03.10.2002, 5241-8511

Taşıma ticari iş olduğundan reeskont faizi uygulanmak gerekir.
Taşıma hukuku Türk Ticaret Kanunu içinde düzenlendiğinden ve TTK’nun 3 madde­sinde bu kanunda düzenlenen işler ticari iş olarak nitelendirildiğinden, 3095 sayılı Yasanın 2/3 maddesi uyarınca ticari işlerde reeskont oranında gecikme faizi istenebile­cektir. 
11.HD.22.05.2001, 2977-4588) (İBD.2001, sf.1195)

Trenden düşerek ölen yolcunun yakınlarının açtığı manevi tazminat davasında, yolcu taşımanın ticari iş olduğu gözetilerek, 3095 sayılı Yasa’nın 2/2.maddesi hükmü uyarınca avans faiz oranının uygulanması gerekir.  
11.HD. 05.04.2010,  E.2008/12224  K.2010/3776Yolcu taşıma ticari bir iş olmasına göre, tren yolcusu olan davacının açtığı davada, maddi ve manevi tazminata  “avans faizi” uygulanması  gerekir.  
Davalı TCDD işletmesi tacirdir. Bunun yanında, Türk Ticaret Kanunu 4. maddesine göre tarafların tacir olup olmadıklarına bakılmaksızın bu kanunda düzenlenen hususlardan doğan hukuk davaları ticari davalardandır. Davacı ile davalı TCDD işletmesi arasındaki uyuşmazlık mutlak ticari işlerden olan taşıma sözleşmesinden kaynaklanmaktadır. Ticari işlerde, 3095 S.K.'nun 4489 S.K. ile değişik 2/2. maddesi hükmünce avans faiz oranının uygulanması gerekmektedir. 
11.HD. 05.07.2004,   E.2003/13499  K.2004/7456

Taşıma sözleşmesi TTK. 21/2 ye göre mutlak ticari işlerden sayılır ve bu tür tazminatlarda 3095 s. yasanın 2/3 md. göre reeskont faizi verilmelidir. 
11.HD. 04.03.1997,   E.1996/8567  K.1997/1337

Yolcu taşıma, ticari iş olduğundan, reeskont faizine hükmedilmelidir.
Davacılar yolcu olduklarına göre, davalılar ile taşıma sözleşmesi. ilişkisi bulundu­ğun­dan, TTK 3 ve 21 nci maddeleri uyarınca, davada 3095 sayılı Yasa hükümleri uya­rınca reeskont oranında temerrüt faizine hükmedilmesi gerekirken, yasal faize hükmedil­mesi doğru görülmemiştir. 
11.HD. 08.12.1994, 5411-9435 (G. Eriş, age., 1996,sf.611, no:125)

Taşıma sözleşmesi mutlak ticari işlerden olup 3095 S.Y. 2/3 md. uyarınca reeskont faizine hükmedilmesi gerekir. 
Otobüste yolcu iken meydana gelen kazada  ölen kişinin desteğinden yoksun kalanların açtıkları davada, maddi ve manevi tazminata kaza tarihinden itibaren reeskont (avans) faizi işletilmek gerekir. 
Uyuşmazlığın, TTK.nda düzenlenmesi nedeniyle mutlak ticari işlerden sayılan taşıma sözleşmesinden kaynaklanması ve aleyhinde hüküm kurulan davalıların tacir olmalarından dolayı TTK.nün 3 ve 21.maddeleri gereğince 3095 S.Y.nın 2/3.maddesinde öngörülen reeskont faizi oranlarında temerrüt faizi uygulanması gerekirken, bu yöndeki talebin reddiyle yasal faiz yürütülmesi doğru bulunmadığından, hükmün bu yönden dahi bozulması gerekmiştir. 
11.HD. 01.04.1997,   E.1997/366   K.1997/2371

Taşıma sözleşmesinden kaynaklanan tazminat alacağına reeskont faizi yürütülmelidir. 
3095 sayılı Kanuni Faiz Ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanun’un 2/3 maddesinde tanımlanan TC.Merkez Bankası’nın kısa vadeli krediler için öngördüğü rees­kont faiz oranının uygulanması istemini içerdiğinin kabulü gerekmektedir. Bu durumda, mahkemece, olay gününden geçerli olan reeskont faiz oranları ilgili merciden sorulup öğrenildikten sonra, ana paraya reeskont faizi yürütülmesi gerekirken, faiz istemine yan­lış anlam verilerek yasal faiz uygulanması doğru bulunmamış ve davacılar vekilinin tem­yiz itirazları yerinde görülmüştür. 
11.HD. 17.10.1994, 3381-7586  (G. Eriş, age., 1996,sf.611, no:113) 

Taşıma ticari bir iş olduğundan reeskont faizi yürütülmek gerekir.
Davacıların desteği ile davalı taşıma şirketi arasında mevcut taşıma ilişkisinin ticari iş olmasına ve dava dilekçesinde de banka iskonto oranı üzerinden faiz istenilmesine göre hükmolunan tazminat üzerinden gereken reeskont faizinin yürütülmesi gerekirken yasal faiz yürütülmesine karar verilmesi doğru bulunmamış, davacıların buna ilişkin temyiz itirazlarının kabulü gerekmiştir. 
11.HD. 27.04.1989, E.1988/5361 K.1989/2636   (Yasa H.D. 1990/6-no:338)

Sigortalı araç minibüs olup,  taşıma işinin ticari iş olması nedeniyle reeskont faizi uygulanması gerekir.
Kazayı yapan ve davalı sigorta şirketine zorunlu mali sorumluluk sigortası ile si­gortalı araç minibüs olup, işleteni TTK.’nun 3.ve 21 maddeleri gereğince motorlu aracı işleten aracın sebebiyet verdiği zarardan sorumlu ve tacir olması nedeniyle de reeskont faiz oranının uygulanması gerekir. Karayolları Trafik Kanunu’nun 91.maddesi gereğince de, sigorta şirketi zarar verenin sorumluluğunu üstlenmiş olduğundan, reeskont faiz ora­nının uygulanmış olması doğru bulunmakla, davalı sigorta şirketinin karar düzeltme is­teminin reddi gerekmiştir. 
11.HD.10.05.1996, 2868-3341   (G. Eriş, age., 1996,sf.714, no:232) 

Taşıma sözleşmesine reeskont faizi uygulanmak gerekir.
Dava konusu tazminat, taşıma sözleşmesinden kaynaklandığına göre, davacı tara­fın tazminat miktarına yürütülmesini istediği reeskont oranında temerrüt faizine hükme­dilmesi gerekirken, bu istemin dikkate alınmaması doğru görülmemiş, kararın davacılar yararına bozulması gerekmiştir. 
14.05.1996, 3030-3517 (Hukuk Dünyası,1999/3-481)Muhammed Furkan KIZILATEŞ

Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.