VERGİ KABAHATİ NEDİR ?

                                                       VERGİ KABAHATİ

     A-) VERGİ ZİYAI                                                                  B-) USULSÜZLÜK


A-) Vergi Ziyaı : Mükelleflerin ödevleri zamanında yerine getirmemesi veya eksik yerine getirmesi halinde ortaya çıkar. (VUK madde 341 ) Bu durumlarda vergi zamanında tahakkuk ettirilemiyor veya eksik tahakkuk ettiriliyor.

Cezası: Ziyan (kayba uğratılan) verginin bir katı tutarında vergi cezasıdır.

İstisnaları :

1- Vergi ziyaına VUK 359'da yazılı kaçakçılığa sebebiyet veren fiiller neden olmuşsa ceza 3 kat uygulanır.

2- Mükellef vergi beyannamesini kanuni süre geçtikten sonra vergi incelenilmesine başlanılmadan önce vermişse ceza %50 oranında kesilir.

- Vergi ziyaında kayıp tarh döneminin geçmiş olması nedeniyle ortaya çıkmaktadır.Bu nedenle tespit tarh dönemi geçtikten sonra gerçekleşir.

-Vergi ziyaı kabahatinin oluşması için mükellefin kastı aranmaktadır.

B-) USULSÜZLÜK

1-) Genel Usulsüzlük : Daha çok şekle ilişkin usullere uymamaktadır.Beyanname verme,defter tutma,defter tasdiki gibi şekli ödevlere uyulmaması halinde ortaya çıkar.

a-) 1. derece usulsüzlükler : Beyannamenin zamanında verilememesi,defterlerin tutulamaması,işe başlamanın bildirilememesi.Bunların cezası daha ağırdır.

b-) 2. derece usulsüzlükler : İşe başlama hariç diğer bildirimlerin zamanında yapılamamasıdır.

Cezası : Cezalar,mükellef grupları itibariyle farklılaştırılmıştır.Her sene yeniden değerleme oranında arttırılan MAKTÜ PARA CEZASI  uygulanır. 130 TL olarak tespit edilmiştir. 2 . derecede ise bu miktar 70 TL'dir.

-Şayet fiil re'sen takdiri gerekiyorsa ( beyannamenin süresinde verilmemesi gibi ) ceza iki kat uygulanır.


2-) Özel Usulsüzlük : Fatura,fiş,serbest meslek makbuzu gibi belgelerin alınmaması veya verilmemesi ile ilgilidir.Ayrıca defter kaydının zamanında yapılmaması vergi levhası bulundurmaması gibi şekli ödevlere uymamada özel usulsüzlük kıyasla kamu düzenini daha fazla tehdit etmektedir.


Muhammed Furkan KIZILATEŞ

Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.