DESTEKTEN YOKSUN KALMA NEDENİYLE TAZMİNAT DAVALARI DİLEKÇE ÖRNEKLERİ

DESTEKTEN YOKSUN KALMA NEDENİYLE
TAZMİNAT DAVALARI
DİLEKÇE ÖRNEKLERİ


                  Tarih:../../….
ASLİYE HUKUK HAKİMLİĞİNE
(İhtiyati tedbir isteklidir)

Davacılar : 1- Emine  Sarıca   (TC……………)
2- Samet   Sarıca   (TC……………)  (Velâyeten Emine Sarıca)            
3- Selin Sarıca       (TC……………)  (Velâyeten Emine Sarıca)             
Adres:………………………………………….

Vekilleri : Av. Necati Zeybek,  Adres:…………………………………………
Davalılar : 1) Zeki Sağlam  (İşleten),  Adres:……………………………………
2- Hikmet  Baltacı  (Sürücü), Adres:…………………………………
Dava : 1) Trafik kazasında eş ve babalarını kaybeden davacıların, 6100 sayılı Yasa’nın 107.maddesi uyarınca toplanacak delillere göre belirlenecek destekten yoksun kalma tazminat tutarları ile yargılamanın son aşamasında zarar ve kapsamı belli olduktan sonra açıklanacak manevi tazminat tutarlarının, olay tarihinden işletilecek faizi, yargılama giderleri ve avukatlık ücretiyle birlikte ortaklaşa ve zincirleme davalılara ödetilmesine; (Fazlaya ilişkin haklar saklıdır.)
  2) İşleten ve sürücünün taşınır taşınmaz malları ile üçüncü kişilerdeki hak ve alacakları üzerine “ihtiyati tedbir” konulmasına karar verilmesi dileğidir.    
Harca esas : 2.500,00 TL. Maddi tazminat ve 1.500,00 TL.manevi tazminat için 
Açıklamalar:
1-  Kaza:
  05.01.2011 günü Tütünçiftlik D-100 Karayolu 95 Evler mevkiinde meydana gelen kazada, Hikmet Baltacı yönetimindeki 41 TEF 192 plakalı özel oto, yolun kıyısında bekleyen Nadir Sarıca’ya çarparak ölümüne neden olmuştur. (Trafik kazası tespit tutanağı)

2- Kusur:
Körfez Asliye Ceza Mah. 2011/35 esas no.sunda açılan davada toplanacak delillere göre, gerek ceza mahkemesinde ve gerekse hukuk mahkemesince yaptırılacak bilirkişi incelemesiyle kusur oranları belli oluncaya kadar fazlaya ilişkin haklar saklı tutulmuştur. (İddianame, duruşma tutanağı)
3- Maddi   tazminat  isteği :
a) 27.11.1977 doğumlu Nadir Sarıca’nın  05.01.2011 günü ölmesiyle, 03.04.1978 doğumlu eşi Emine Sarıca, 27.06.2003 doğumlu  oğlu Samet Sarıca ve 18.04.2006 doğumlu kızı Selin Sarıca eş ve babalarının maddi desteğinden yoksun kalmışlardır. (Aile nüfus tablosu)
b) 6100 sayılı Yasa’nın 107.maddesi uyarınca toplanacak delillere, ceza mahkemesinde ve hukuk mahkemesinde belirlenecek kusur oranlarına ve uzman bilirkişiden alınacak tazminat hesap raporuna göre, her bir davacının tazminat tutarları belli olduktan sonra  peşin harcı yatırmak suretiyle, davacıların maddi (destekten yoksun kalma) zararlarının davalılardan tahsiline karar verilmesi dileğinde bulunuyoruz. (Harca esas 2.500 TL'nın 1.500 TL.'sı eş, 500'er TL'sı çocuklar içindir.)

4- Manevi  tazminat isteği :
Yargılama sırasında toplanacak delillere ve maddi tazminata ilişkin hesap sonucuna göre, zarar ve kapsamı belli olduktan sonra, manevi tazminat miktarları açıklanmak üzere, harca esas 1.500,00 TL. "simgesel" değer, her bir davacı için 500'er TL olarak gösterilmiştir. 
Yasal neden : 2918 sayılı KTK, Borçlar Kanunu, TCK., 6100 sayılı HMK.vs. 


Kanıtlar : Kaza tutanakları, ifadeler, Körfez As.Ceza Mah. 2011/35 sayılı dosyası, trafik                             kayıtları, nüfus aile tablosu, tanıklar, bilirkişi incelemesi  vs. her tür kanıt.

Sonuç ve istek: Sunulan nedenlerle:
1) Trafik kazasında eş ve babalarını kaybeden davacıların, (fazlaya ilişkin haklar saklı kalmak üzere) 6100 sayılı Yasa’nın 107.maddesi uyarınca toplanacak delillere göre belirlenecek destekten yoksun kalma tazminat tutarlarının;

  2) Yargılamanın son aşamasında zarar ve kapsamı belli olduktan sonra açıklanacak manevi tazminat tutarlarının; 

Olay tarihinden işletilecek faizi, yargılama giderleri ve avukatlık ücretiyle birlikte ortaklaşa ve zincirleme davalılara ödetilmesine; 
  3) İşleten ve sürücünün taşınır taşınmaz malları ile üçüncü kişilerdeki hak ve alacakları üzerine “ihtiyati tedbir” konulmasına karar verilmesini, davacılar adına ve saygı ile dilerim…/../….    

Davacılar Vekili
                                                                                                                  Av. Necati Zeybek
 
Ekli belgeler :
1) Kazası  tutanağı 
2) Kaza yapan sürücünün ifadesi,
3) İddianame 
4) Körfez As. Ceza Mah. 2011/35 esas no.lu duruşma tutanağı
5)Otopsi raporu, 
6)Aile Nüfus Tablosu, 
7) Kaza yapan aracın  ruhsatname fotokopisi  

İlgili yerlerden istenecek belgeler:
Körfez As. Ceza Mah. 2011/35 esas no.lu dosyası       Tarih: ../../….
ASLİYE HUKUK HÂKİMLİĞİNE
-İhtiyati tedbir isteklidir-                                             

Davacılar : 1) Şakir  Keçeli      (TC……………..)     (Baba)
  2) Gülnaz Keçeli    (TC……………..)     (Anne)
  Adres:…………………………………

Vekilleri : Av. A. İsmet Demirağ 
Adres:………………………………….

Davalılar : 1) Sadullah Karaman (İşleten), Adres:………………………………..
2) Cemal  Karaman     (Sürücü) Adres:………………………………..
                          2) İ. Sigorta A.Ş., Adres:……………………………………..

Dava : 1)Trafik kazasında oğullarını kaybeden davacıların, 6100 sayılı Yasa’nın 107.maddesi uyarınca toplanacak delillere göre belirlenecek destekten yoksun kalma tazminat tutarlarının, (fazlaya ilişkin haklar saklı kalmak üzere) işleten ve sürücü yönünden olay tarihinden, sigorta şirketi yönünden sigorta limiti aşılmamak üzere temerrüt tarihinden işletilecek faizi, yargılama giderleri ve avukatlık ücretiyle birlikte ortaklaşa ve zincirleme tahsiline;

2)Yargılamanın son aşamasında zarar ve kapsamı belli olduktan sonra açıklanacak manevi tazminat tutarlarının, işleten ve sürücüden, olay tarihinden işletilecek faizi, yargılama giderleri ve avukatlık ücretiyle birlikte ortaklaşa ve zincirleme tahsiline;

  3)İşleten ve sürücünün taşınır taşınmaz malları ile üçüncü kişilerdeki hak ve alacakları üzerine “ihtiyati tedbir” konulmasına karar verilmesi dileğidir.    
Harca esas : 1.000,00 TL. Maddi tazminat ve 1.000,00 TL.manevi tazminat için 
Açıklamalar:
1- Kaza: 20.07.2009 günü  davalı Cemal Karaman 37 CBB 94 plâkalı kamyonundaki yükleri boşalttıktan sonra geri manevra yaptığı sırada, arkada saman çuvallarını taşımakta  olan 14 yaşındaki Numan Keçeli’ye çarparak ölümüne neden olmuştur. (Kaza tutanağı eklidir.)  

2- Kusur: Bu  kaza ile ilgili ceza davası devam etmekte olup henüz kusur incelemesi  yaptırılmadığı gibi, dinleteceğimiz görgü tanıklarının anlatımlarına ve toplanan delillere göre Mahkemece görevlendirilecek bilirkişilerden rapor alındıktan sonra kesin  durum belli olacağından, manevi tazminata ilişkin istek tutarları yargılamanın son aşamasında açıklanacaktır.
(İddianame ve ceza davası duruşma tu tanağı eklidir.)   

3- Ölenin destekliği : 
Trafik kazasında ölen davacıların çocukları Numan Keçeli henüz (14) yaşında ise de, tarım  işlerinde çalışarak, yaz aylarında  pamuk toplamaya giderek,  hayvanlara bakarak ailesine yardım etmekte idi. Nitekim olay günü ahıra ot taşımakta iken geri manevra yapan kamyonun altında kalarak yaşamını yitirmiştir. Yargılama sırasında kanıtlanacak bu durumların destek tazminatı hesabında gözönünde tutulması gerekecektir.

4- Destekten yoksun kalanlar:
04.08.1969 d.lu baba  Şakir Keçeli ve 05.06.1973 d.lu anne Gülnaz Keçeli oğullarının ölümüyle onun maddi ve manevi destekliğinden yoksun kalmışlardır. Tarım ve hayvancılıkla uğraşan ailenin ölen oğulları, bir yandan okuluna giderken bir yandan da hayvanlara bakmakta, tarlada ve  bahçe işlerinde çalışmakta idi. (Aile nüfus tablosu)   

5- Maddi tazminat isteği:
Davamız 6100 sayılı yeni Hukuk Yargılama Yasası’nın 107.maddesine göre “belirsiz alacak davası”olarak açılmış bulunmakla, yargılama sırasında toplanacak delillere, mahkemece yapılacak incelemelere ve tazminat hukuku alanında uzman bilirkişiden alınacak rapora göre    belirlenecek maddi tazminat tutarlarının, peşin harcı yatırıldıktan sonra, hüküm altına alınması dileğinde bulunuyoruz. (Harca esas 1.000 TL. her bir davacı için 500'er TL'dır.)

6- Manevi tazminat isteği:
Yargılama sırasında toplanacak delillere ve maddi tazminata ilişkin hesap sonucuna göre, zarar ve kapsamı belli olduktan sonra, açıklanacak  manevi tazminat miktarlarının davalılardan tahsiline karar verilmesi dileğinde bulunuyoruz. (Harca esas 1.000,00 TL. "simgesel" değer, her bir davacı için 500'er TL'dır. )
7- Sigorta şirketinin sorumluluğu:
Davalı işletene ait 37 CBB 94 plâkalı aracın  01.03.2009/2010 arası geçerli  435-00236 poliçe  no.lu  Trafik  Sigortasını düzenleyen davalı şirket 15.10.2009 tarihindeki başvuruyu yanıtsız bıraktığından, temerrüt tarihinden işletilecek faiziyle birlikte limiti aşmamak üzere tazminata hükmedilmesi istenmiştir.  
Yasal neden : 2918 sayılı KTK, Borçlar Kanunu, TCK., 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu, Trafik Sigortası Genel Şartları, 6100 sayılı HMK. vs. 

Kanıtlar : Trafik kazası tespit tutanağı, ifadeler, iddianame, T….As Ceza Mah. 2010/118 esas no.lu dosyası, otopsi raporu, aile nüfus tablosu, kaza yapan aracın ruhsatname fotokopisi, sigorta poliçesi, kusur ve hesap için bilirkişi incelemesi; vs. her tür kanıt.  

Sonuç ve istek:  Sunulan nedenlerle:

1) Trafik kazasında oğullarını kaybeden davacıların, 6100 sayılı Yasa’nın 107.maddesi uyarınca toplanacak delillere göre, destekten yoksun kalma tazminat tutarları belirlenerek, (fazlaya ilişkin haklar saklı kalmak üzere) işleten ve sürücü yönünden olay tarihinden, sigortacı yönünden temerrüt tarihinden işletilecek faizi, yargılama giderleri ve avukatlık ücretiyle birlikte  ortaklaşa ve zincirleme sorumlu olarak davalılara ödetilmesine; 

2) Sorumluluğun derecesine ve maddi zararın kapsamına göre, yargılamanın son aşamasında miktarı bildirilecek manevi tazminat tutarlarının, olay  tarihinden işletilecek faizi, yargılama giderleri ve avukatlık ücretiyle birilikte ortaklaşa ve zincirleme işleten ve sürücüden tahsiline;
3)  İşletenin taşınır taşınmaz malları ile üçüncü kişilerdeki hak ve alacakları üzerine “ihtiyati tedbir” konulmasına karar verilmesini, davacılar adına  ve saygı ile dilerim. ../../….    
            Davacılar Vekili
Ekli belgeler :
1) Kazası  tutanağı 
2) Kaza yapan sürücünün ifadesi,
3) İddianame 
4) T…As.Ceza Mah. 2010/118 esas no.lu duruşma tutanağı
5)Otopsi raporu, 
6)Aile Nüfus Tablosu, 
7) Kaza yapan aracın  ruhsatname fotokopisi  
8)Sigorta poliçesi  
9) Sigortaya başvuru yazısı

İlgili yerlerden istenecek belgeler:
1) T…As.Ceza Mah. 2010/118 esas no.lu dosyası
2) Davalı sigorta şirketi dosyası                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                          Tarih:./../….

ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE
(İhtiyati tedbir isteklidir)

Davacılar : 1) Necla Arıtan    (TC…………….)
2) Sevcan Arıtan  (TC…………….)  Velâyeten Necla Arıtan
3) Savaş Arıtan    (TC…………….)  Velâyeten Necla Arıtan
4) Barış Arıtan     (TC…………….)  Velâyeten Necla Arıtan
Adres:…………………………………… 

Vekilleri :    Av.Abdurrahman Çelebi
Adres:……………………………………

Davalılar  : 1) TMS. Temizlik Maddeleri San.Tic.A.Ş. (İşleten)
Adres:………………………………….
2) Sabri Çokuğraş  (Sürücü)
Adres:………………………………….
3) A… Sigorta A.Ş.
Adres:………………………………….. 

Dava : 1)Trafik kazasında eş ve babalarını yitiren davacıların, 6100 sayılı Yasa’nın 107.maddesi uyarınca toplanacak delillere göre belirlenecek destekten yoksun kalma tazminat tutarlarının, (fazlaya ilişkin haklar saklı kalmak üzere) işleten ve sürücü yönünden olay tarihinden, sigorta şirketi yönünden sigorta limiti aşılmamak üzere temerrüt tarihinden işletilecek faizi, yargılama giderleri ve avukatlık ücretiyle birlikte ortaklaşa ve zincirleme tahsiline;

2)Yargılamanın son aşamasında zarar ve kapsamı belli olduktan sonra açıklanacak manevi tazminat tutarlarının, işleten ve sürücüden, olay tarihinden işletilecek faizi, yargılama giderleri ve avukatlık ücretiyle birlikte ortaklaşa ve zincirleme tahsiline;

  3)İşleten ve sürücünün taşınır taşınmaz malları ile üçüncü kişilerdeki hak ve alacakları üzerine “ihtiyati tedbir” konulmasına karar verilmesi dileğidir.    
  
Harca esas : 2.500 TL. Maddi tazminat  ve  2.000,00 TL. Manevi tazminat  için

Açıklamalar:  
1- Kazanın oluşu:
14.07.2008 günü meydana gelen trafik kazasında, TMS.Temizlik Maddeleri San.Tic.A.Ş.’ne ait 34 ANC 23 plakalı Tır aracı, sürücüsü Sabri Çokuğraş yönetiminde Ümraniye yönünden Şile yönüne gitmekte iken, şerit tecavüzünde bulunarak karşı yönden gelmekte olan 34 ER 86 plakalı otomobile çarpmış ve sürücüsü  Musa Arıtan’ın ölümüne neden olmuştur.
(Trafik kaza tutanağı, iddianame, ceza mahkemesi dosyası)

2- Kusur:  
Üsküdar 1.Ağır Ceza Mah. 2008/312 esas no.lu dosyasına verilen Adli Tıp Kurumu Trafik Dairesi’nin 25.12.2008 günlü raporuna göre, kazanın oluşunda 34 ANC 23 plakalı Tır aracı sürücüsü Sabri Çokuğraş %100 tam kusurlu bulunmuş; (davacıların eş ve babaları) 34 ER 86 plakalı otomobil sürücüsü Musa Arıtan’ın kusursuz olduğu sonucuna varılmıştır. 
(Ceza dosyasına verilen ATK.kusur raporu)
3- Ölenin destekliği:
14.07.2008 günü trafik kazasında ölen 20.05.1967 d.lu Musa Arıtan, evli ve üç çocuk babası olup, elektrikli aygıtlar bakım ve onarımı işi yaparak ailesini geçindirmekte idi. Onun ölümüyle eşi ve çocukları destekten yoksun kalmışlardır. (Meslek bilgileri, ustalık belgesi, işyeri kaydı)

4- Destekten yoksun kalanlar:
Musa Arıtan’ın ölümüyle 17.08.1971 d.lu Necla Arıtan ile çocukları 18.01.1995 d.lu kızı Sevcan Arıtan, 05.02.2000 d.lu oğlu Savaş Arıtan ve 28.06.2003 d.lu oğlu Barış Arıtan maddi ve manevi  destekten yoksun kalmışlardır. (Aile nüfus tablosu) 

5- Maddi tazminat isteği:
Davamız 6100 sayılı yeni Hukuk Yargılama Yasası’nın 107.maddesine göre “belirsiz alacak davası”olarak açılmış bulunmakla, yargılama sırasında toplanacak delillere, mahkemece yapılacak incelemelere ve tazminat hukuku alanında uzman bilirkişiden alınacak rapora göre    belirlenecek maddi tazminat tutarlarının, peşin harcı yatırıldıktan sonra, hüküm altına alınması dileğinde bulunuyoruz. (Harca esas 2.500 TL. değerin 1.000 TL'sı eş, 500'er TL'sı çocuklar içindir.) 

6- Manevi tazminat isteği
Yargılama sırasında toplanacak delillere ve maddi tazminata ilişkin hesap sonucuna göre, zarar ve kapsamı belli olduktan sonra, açıklanacak  manevi tazminat miktarlarının davalılardan tahsiline karar verilmesi dileğinde bulunuyoruz. (Harca esas 2.000,00 TL. "simgesel" değer, her bir davacı için 500'er TL'dır. )

7- Davalı sigorta şirketinin sorumluluğu:
Kaza yapan ve sürücüsü %100 kusurlu olan 34 ANC 23 plakalı Tır aracının kaza tarihi itibariyle 11.03.2008/2009 arası geçerli 2665911 poliçe no.lu Trafik (ZMMS) Sigortası, davalı A… Sigorta Şirketi tarafından yapıldığından, adıgeçen şirketten de sorumluluk sınırı içerisinde maddi tazminat istenmiştir. 

Yasal neden : 2918 sayılı KTK, Borçlar Kanunu, TCK., Trafik Sigortası Genel Şartları, 6100 sayılı Hukuk Yargılama Yasası 107.maddesi ile diğer ilgili maddeleri vs. 

Kanıtlar : Trafik kazası tespit tutanağı, ifadeler, Üsküdar 1.Ağır Ceza Mah. 2008/312 esas no.lu dosyası, ATK.Trf.Dairesi 25.12.2008 günlü raporu, Otopsi raporu, Aile nüfus tablosu, araçların ruhsatname fotokopileri, sigorta poliçesi, bilirkişi incelemesi vs.   

Sonuç ve istek:  Sunulan nedenlerle:
1)Trafik kazasında eş ve babalarını yitiren davacıların, 6100 sayılı Yasa’nın 107.maddesi uyarınca toplanacak delillere göre belirlenecek destekten yoksun kalma tazminat tutarlarının, (fazlaya ilişkin haklar saklı kalmak üzere) işleten ve sürücü yönünden olay tarihinden, sigorta şirketi yönünden sigorta limiti aşılmamak üzere temerrüt tarihinden işletilecek faizi, yargılama giderleri ve avukatlık ücretiyle birlikte ortaklaşa ve zincirleme tahsiline;

2)Yargılamanın son aşamasında zarar ve kapsamı belli olduktan sonra açıklanacak manevi tazminat tutarlarının, işleten ve sürücüden, olay tarihinden işletilecek faizi, yargılama giderleri ve avukatlık ücretiyle birlikte ortaklaşa ve zincirleme tahsiline;

3)İşleten ve sürücünün taşınır taşınmaz malları ile üçüncü kişilerdeki hak ve alacakları üzerine “ihtiyati tedbir” konulmasına karar verilmesini davacılar adına ve saygı ile dilerim. ../../…. 
                                                                                                                      Davacılar Vekili
                                                                                                               Av.Abdurrahman Çelebi 
Ekli belgeler :
1)Trafik kazası tespit tutanağı 
2)Üsküdar 1.Ağır Ceza Mah. 2008/312 esas no.lu duruşma tutanağı
3)Adli Tıp Kurumu Trafik Dairesi’nin 25.12.2008 günlü raporu
4)Otopsi raporu, 
5)Aile Nüfus Tablosu, 
6)Destek Musa Arıtan’ın ustalık belgesi, işyeri kayd 
7) Sigorta poliçesi  
İlgili yerlerden istenecek belgeler:
1)Üsküdar 1.Ağır Ceza Mah. 2008/312 esas no.lu dosyası
2) Desteğin 2008-2012 arası emsal kazançlarının meslek kuruluşundan sorulması
                                                                                                                                                                                                       
İSTANBUL ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE
(İhtiyati tedbir isteklidir)

Davacılar : 1) Aysel Ergin     (TC……………) (Eş)
2) Funda Ergin   (TC……………)  (Çocuk)
    Adres: …………………………………….

Vekilleri : Av.Mehmet Uzer
        Adres:………………………………..,

Davalılar : 1) FMS. Tur.Nak.Sey.Acent.Yolcu Taş.San Tic.Ltd.Şti. (İşleten)
    Adres:…………………………………………..
2) Erol Taşçı  (Sürücü)
    Adres:……………………………………………
3) G… Sigorta A.Ş.  
    Adres:……………………………………………

Dava : 1)Ölümlü trafik kazası nedeniyle (fazlaya ilişkin haklar saklı kalmak üzere) 6100 sayılı Yasa’nın 107.maddesi uyarınca belirlenecek destekten yoksun kalma tazminatının, işleten ve sürücü yönünden olay tarihinden, sigortacı yönünden temerrüt tarihinden işletilecek faizi, yargılama giderleri ve avukatlık ücretiyle birlikte  ortaklaşa ve zincirleme tüm davalılardan alınarak davacılara ödetilmesine;  

2) Her iki davacı için toplam 200.000 TL. manevi tazminatın, olay tarihinden işletilecek faiziyle birlikte ortaklaşa ve zincirleme (sigorta şirketi dışındaki) davalılardan alınarak davacılara ödetilmesine;  

3) İşleten ve sürücünün taşınır taşınmaz malları ile bankalardaki ve üçüncü kişilerdeki hak ve alacakları üzerine “ihtiyati tedbir” konulmasına karar verilmesi dileğidir.

Harca esas :     1.500 TL. (Maddi tazminat için)   200.000 TL. (Manevi tazminat  için)

Açıklamalar:
1- Kazanın oluşu  : 
    29.05.2008 günü meydana gelen trafik kazasında, 34 UGD 69 plakalı kamyon sürücüsü Erol Taşçı,  Çorlu yönünden  Çerkezköy yönüne gitmekte iken, olay yerine geldiğinde aracının sol arka dingil tekerinin bijon sıyırıp yerinden çıkması sonucu, o sırada yayaların güvenli geçişini sağlamakla görevli trafik polisi Sabahattin Ergin’e çarparak ölümüne neden olmuştur. (Kaza tutanağı)
2- Kusur :  
Çorlu Ağır Ceza  Mahkemesi 2010/148 esas no.lu dosyasına verilen Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesi’nin 25.06.2010 gün 4413 no.lu raporunda kaza, teknik ârıza olarak değerlendirilmiş olup, yaralanan yaya ile ölen trafik polis memuru Sabahattin Ergin’in bir kusurları bulunmadığı gibi, kamyon sürücüsünün de kusursuz  olduğu sonucuna varılmış ise de, 2918 sayılı KTK’nun 86.maddesinin 1.fıkrasına göre teknik ârıza (araçtaki bozukluk) motorlu araç işletenini sorumluluktan kurtaran nedenlerden olmadığından ve ayrıca dosyadaki belgelere göre sürücü kaza sırasında muayene süresi geçmiş aracı (KTK’nun 34 maddesine aykırı olarak) kullandığından her ikisi de kusurludur.  (ATK.Trf.kusur raporu)

3- Ölenin destekliği :
a) Davacıların desteği 01.07.1960 d.lu Sabahattin Ergin, kaza geçirip öldüğü sırada, 657 sayılı  Devlet Memurları Kanunu ve  5434 sayılı  T.C.Emekli Sandığı Yasası statüsünde, Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü kadrosunda trafik polis memuru olarak 3.derecenin 8.kademesinden maaş  ve ayrıca ek görev ücreti alıyor ve  ailesine iyi bir yaşam düzeyi sağlamış bulunuyordu. Onun ölümüyle eşi ve kızı, hem manevi varlığından ve hem de sağladığı maddi olanaklardan yoksun kalmışlardır. 
(Desteğin görevine ilişkin belge)

b) Ayrıca eşi Aysel, yaşlılık ve emeklilik günlerinde (pasif dönemde) eşinin  bedensel varlığıyla ve “yardım ve hizmet” yoluyla  destekliğinden de yoksun kalmıştır. 

4- Maddi tazminat isteği : 
                         6100 sayılı Yasa’nın 107.maddesi uyarınca, toplanacak delillere ve ölen desteğin (eğer yaşasaydı) polislik mesleğinden ileriki yıllarda alabileceği ücret artışlarına göre, (bağlı bulunduğu Emniyet Müdürlüğünden bildirilecek olay tarihinden hüküm tarihine en yakın tarihe kadar yıl yıl “emsâl” kazanç artışlarına göre) yapılacak tazminat hesaplama sonuçları üzerinden  dava değerini artırmak ve harç tamamlamak üzere, belirlenecek destekten yoksun kalma (maddi) tazminat tutarlarının hüküm altına alınmasını istiyoruz. (Maddi tazminat için harca esas 1.500 TL.'nın 1.000 TL'sı eş, 500 TL'sı çocuk içindir.) 

5- Manevi tazminat isteği :
818 sayılı Borçlar Kanunu’nun 47.maddesi (6098 sayılı yeni TBK.m.56) ile Yargıtay kararlarındaki ve öğretideki görüşler çerçevesinde: 
a) Kazanın oluşunda ölen desteğin bir kusuru bulunmaması;
b) Araçtaki bozukluktan (2918KTK/m.86/1); hem işletenin ve hem sürücünün muayene süresi geçmiş aracı trafiğe çıkarmaktan (KTK.m.34) dolayı sorumlu ve kusurlu olmaları;
c) Maddi tazminat hesaplarındaki yetersiz ve kısıtlı kuralların zararı tam karşılayamaması;
d) Sorumluluk Hukukundaki son gelişmelere göre manevi tazminatın “telafi edici ve caydırıcı” bir etki sağlayacak miktarda olması gerektiği hususlarının mahkemece gözetilmesi dileğiyle, 
Eş Aysel Ergin  için 100.000 TL., kız Funda Ergin için 100.000 TL. olmak üzere, her iki davacı için  toplam 200.000 TL. manevi tazminat istenmiştir.  

6- Sigorta Şirketinin sorumluluğu : 
a) Kaza yapan 34 UGD 69 plakalı kamyonun 19.05.2008 kaza tarihi itibariyle geçerli 017589 no.lu Trafik (ZMSS) poliçesini düzenleyen G…Sigorta Şirketi, ölen polis memurunun haksahipleri tarafından yöntemince ve gerekli belgelerle başvurulmuş olmasına karşın, 8832611708 no.lu dosyası üzerinden gönderdiği 21.10.2010 günlü yazıda: “Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından bağlanan gelirin zararı karşıladığını” ileri sürerek tazminat ödemeyi reddetmiştir. 

b) Sigorta şirketinin tazminat ödemeyi reddetmesi  2918 sayılı KTK’nun 99.maddesine, 5510 sayılı Yasa’nın 32-34.maddelerine, bu yasanın geçiş hükümleri gereği 5434 sayılı Yasa’nın 129.maddesine ve Yargıtay 06.03.1978 gün 1/3 sayılı İçtihadı Birleştirme Kararı ile yerleşik kararlara aykırıdır ve haksız bir durumdur. Çünkü, yasa ve içtihada göre, haksahiplerine ölüm sigortası dalından bağlanan “dul ve yetim aylıkları tazminatla ilişkilendirilmez ve tazminattan indirilmez.” 
c) Ölen polis memuru 5434 sayılı Yasa’ya tabi Emekli Sandığı’nın (35) yıllık  iştirakçisi olup, yıllarca prim (kesenek) ödemiş olmasının karşılığı olarak haksahiplerine  “dul ve yetim aylığı” bağlanmıştır. Bundan zarar sorumlularının yararlanması söz konusu olamaz.
Davacılara dul ve yetim aylığı bağlandığı hususu Sosyal Güvenlik Kurumu’nun 05.10.2010 günlü ve 24.05.2010 günlü yazılarında da açıklanmıştır.  

ç) Bu konuda, Yargıtay 06.03.1978 gün 1/3 sayılı İçtihadı Birleştirme Kararında: 
“Haksız eylem sonucu ölen kişi, yaşamı süresince çalışmış ve maaşından düzenli olarak belirli bir miktar para kesilerek sandığa yatırılmıştır. Zarar verenin bu paradan yararlanması söz konusu olamaz. O halde zarar veren, verdiği zararın tamamını açılan davada ödemelidir.” 
Bu nedenle, “Destekten yoksun kalma tazminatının saptanmasında T.C. Emekli Sandığı’nca bağlanan gelirlerin  indirilmemesi gerekir denilmiştir. 

d)  Sonuç olarak, davacılara bağlanan dul ve yetim aylıkları tazminattan indirilmeyeceği gibi, 2918 sayılı KTK. özel bir yasa olduğundan ve bu özel yasanın 99.maddesi “öncelikle uygulanması gereken” özel bir hüküm olduğundan, davalı Sigorta Şirketi’nin yasada öngörülen (8) günlük sürede tazminat ödemesi gerekirdi. Bu ödemeyi yapmamış olmakla davalı sigorta şirketi temerrüde düşmüştür. Bu nedenle ana para ile birlikte  21.10.2010 tarihinden işletilecek faiz ödemesi gerekmektedir.


Yasal neden : 2918 sayılı KTK., Borçlar Kanunu, 6100 sayılı HMK. Yargıtay İçt.Bir.K. ve diğer kararlar, ve sair ilgili mevzuat.

Kanıtlar : Çorlu Ağır Ceza Mahkemesi 2010/148 esas no.lu dosyası, kaza tutanakları, trafik kayıtları, kusur raporları, nüfus aile tablosu, mirasçılık belgesi, desteğin mesleği ve kazancına ilişkin resmi yazılar, ücret bordroları, Emniyet Müdürlüğü’nün emsal maaşlara ilişkin yazısı, SGK.dul ve yetim aylığı bağlama kararları ve yazıları, sigorta poliçesi, Sigorta Şirketi’nin tazminatı reddeden yazısı, özel tazminat hesap raporu, konu ile ilgili Yargıtay kararları, tanık, bilirkişi incelemesi vs. her tür kanıt.   
Sonuç ve istek ::  Sunulan nedenlerle:
1) Ölümlü trafik kazası nedeniyle (fazlaya ilişkin haklar saklı kalmak üzere) 6100 sayılı Yasa’nın 107.maddesi uyarınca belirlenecek destekten yoksun kalma tazminatının, işleten ve sürücü yönünden olay tarihinden, sigortacı yönünden temerrüt tarihinden işletilecek faizi, yargılama giderleri ve avukatlık ücretiyle birlikte  ortaklaşa ve zincirleme tüm davalılardan alınarak davacılara ödetilmesine;  

2) Her iki davacı için toplam 200.000 TL. manevi tazminatın, olay tarihinden işletilecek faiziyle birlikte ortaklaşa ve zincirleme (sigorta şirketi dışındaki) davalılardan alınarak davacılara ödetilmesine;  

3) İşleten ve sürücünün taşınır taşınmaz malları ile bankalardaki ve üçüncü kişilerdeki hak ve alacakları üzerine “ihtiyati tedbir” konulmasına karar verilmesini davacılar  adına ve saygı ile dilerim.
                                                                                                                       Tarih:../../….
                       Davacılar Vekili
                                                                                                                    Av.Mehmet Uzer
Ekli belgeler:
1) Trafik kazası tespit tutanağı
2) ATK.Trafik Dairesi 25.06.2010 gün 4413 no.lu raporu
3) Otopsi raporu
4) Desteğin trafik polisi olduğuna ilişkin belge
5) Olay gününe ilişkin görev belgesi
6) Aile nüfus tablosu
7) Davacılara SGK.(Emekli Sandığı) tarafından dul ve yetim aylığı
    bağlandığına ilişkin belge
8) Sigorta poliçesi
9) Sigortaya başvuru yazısı
10)Sigorta Şirketi’nin tazminat ödemeyi reddeden yazısı
11) Kaza yapan aracın ruhsatname sureti
12) Yargıtay İçt.Bir Kararı ve başka karar örnekleri

Başka yerlerden istenecek belge ve bilgiler hk. açıklama:
1) Çorlu Ağır Ceza  Mahkemesi 2010/148 esas no.lu dosyası
2) Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü’nden destek hakkında bilgi
3) Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü’nden emsal kazançlar hakkında bilgi
4) Davalı Sigorta Şirketi’nden kaza ile ilgili dosya                                                     Tarih:../../….
ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE
(İhtiyati tedbir isteklidir)

Davacılar : 1) Ayşe Sezin  (Eş)           (TC………………….)
2) Murat Sezin (Oğul)     (TC………………….)
3) Ayşen Sezin (Kız)        (TC………………….)
4) Güllü Sezin (Anne)      (TC………………….)
5) Ali Rıza Sezin (Baba)  (TC………………….)
Adres:…………………………………………..

Vekilleri : Av. A.İsmet Demirağ
Adres:…………………………………………..

Davalılar : 1) Mehmet Eloğlu
Adres:…………………………………………..
2) Ağaoğlu İnş.Emlak San.Tic. Ltd.Şti.
Adres:…………………………………………..

Dava : Fazlaya ilişkin haklar saklı kalmak üzere, önünden geçmekte olduğu binadan beton blokun üzerine düşmesi sonucu ölen  Orhan Sezin’in desteğinden yoksun kalan eşi ve çocukları için 6100 sayılı Yasa’nın 107.maddesi uyarınca belirlenecek maddi tazminatın ve tüm davacılar için toplam 245.000 TL. manevi tazminatın, olay tarihinden işletilecek faizi, yargılama giderleri ve avukatlık ücretiyle birlikte ortaklaşa ve zincirleme davalılardan alınarak davacılara ödenmesine; davalıların taşınır taşınmaz malları ile üçüncü kişilerdeki hak ve alacakları üzerine ihtiyati tedbir konulmasına karar verilmesi dileğidir.

Harca esas : 2.500 TL. maddi tazminat için ve 245.000 TL. manevi tazminat için

Açıklamalar:

1- Kazanın oluşu:  
19.10.2010 günü Kadıköy’de meydana gelen kazada, yoldan geçmekte olan 34 DF 7966 plakalı kamyonetin üzerine, önünden geçmekte olduğu binanın üst katından beton blokun düşmesi sonucu kamyonetin şoförü Orhan Sezin yaşamını yitirmiştir.

2- Kusur:
K…C.Savcılığı 2010/38719 sayılı Soruşturma dosyasına verilen Bilirkişi Raporunda, inşaat sahipleri, İmar Yasasına aykırı kaçak katın yıkımı sırasında gerekli önlemleri almadıklarından %100 kusurlu bulunmuşlardır. (Kaza tutanakları, ifadeler, bilirkişi raporu)

3- Ölenin destekliği :
Üzerine beton blok düşmesi sonucu ölen 06.03.1979 d.lu (31) yaşındaki Orhan Sezin yakınlarına ait şirketin nakliye işlerini yaparak kamyoneti ile kazanç sağlamakta idi. Onun ölümüyle eşi ve çocukları maddi ve manevi destekten yoksun kalmışlardır. Ayrıca ölen gencin anne ve babası da oğullarının manevi desteğini yitirmişlerdir. (Aile nüfus tablosu, taşıma işine ilişkin irsaliyeler, kamyonun ruhsatı ve ölen desteğin sürücü belgesi, vergi kaydı)

  4- Maddi tazminat isteği :
Kazada ölen Orhan Sezin’in maddi desteğinden yoksun kalan 18.08.1983 d.lu  eşi Ayşe Sezin, 05.02.2005 d.lu oğlu Murat Sezin ve 23.10.2007 d.lu kızı Ayşen Sezin  için  destekten yoksun kalma tazminatı istenmiş; fazlaya ilişkin haklar saklı tutulmuştur. Bu nedenle, mahkemece, 6100 sayılı Yasa’nın 107.maddesi uyarınca belirlenecek maddi tazminatın, olay tarihinden işletilecek faiziyle birlikte hüküm altına alınması dileğinde bulunuyoruz.  (Maddi tazminat için harca esas 3.500 TL.'nın 1.500 TL'sı eş, 500'er TL'sı çocuklar  içindir.) 

5- Manevi tazminat isteği :
a) Yargılama sırasında toplanacak delillerle ve maddi tazminatın miktarı ve kapsamı belli olduktan sonra, onu tamamlayıcı nitelikte ve davalıları caydırıcı  etkinlikte manevi tazminat miktarları belirlenmesi daha isabetli olur ise de, bu konuda uygulamadaki belirsizlik ve BK.58.maddesine uygulanan zamanaşımının kısalığı nedeniyle, aşağıda manevi tazminat miktarları  açıklanmıştır. 
        
b) Kamyonetiyle yoldan geçerken davalı şirkete ait kaçak binadan beton blokun üzerine düşmesi sonucu ölen  Orhan Sezin’in bir kusuru bulunmaması, inşaat sahibi şirketin kaçak bina yapmak ve yıkım sırasında gereken önlemleri almamak biçimindeki ağır kusuru, eşinin çok genç ve çocuklarının çok küçük oluşu, anne ve babanın kendilerine maddi destek sağlayan, bakıp gözeten oğullarını zamansız yitirmiş olmaları gözetilerek eş  Ayşe Sezin için 75.000 TL., oğul Murat Sezin için 50.000 TL., kız Ayşen Sezin için 50.000 TL., baba Ali Rıza Sezin için 35.000 TL. ve anne Güllü Sezin için 35.000 TL. olmak üzere, tüm davacılar için toplam 245.000 TL. manevi tazminata hükmedilmesi dileğinde bulunuyoruz.   

Yasal neden : Borçlar K. m.41, 58, 45 ve diğer hükümleri, 5237 sayılı TCK., 6100 sayılı HMK.vs. 

Kanıtlar . Kaza ile ilgili tutanaklar, kaçak inşaatla ilgili Belediye kayıtları, Kadıköy C. Savcılığı Hz.2010/38719 sayılı dosyası, nüfus kayıtları, tanık anlatımları, bilirkişi incelemesi, v.s. her tür kanıt.

Sonuç ve istek: Sunulan nedenlerle, fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak üzere:
Önünden geçmekte olduğu binadan beton blokun üzerine düşmesi sonucu ölen  Orhan Sezin’in desteğinden yoksun kalan eşi ve çocukları için 6100 sayılı Yasa’nın 107.maddesi uyarınca belirlenecek maddi tazminatın ve tüm davacılar için toplam 245.000 TL. manevi tazminatın, olay tarihinden işletilecek faizi, yargılama giderleri ve avukatlık ücretiyle birlikte ortaklaşa ve zincirleme davalılardan alınarak davacılara ödenmesine; davalıların taşınır taşınmaz malları ile üçüncü kişilerdeki hak ve alacakları üzerine ihtiyati tedbir konulmasına karar verilmesini, davacılar adına ve saygı ile dilerim…/../….
  Davacılar Vekili
                                                                                                                  Av. A.İsmet Demirağ


Ekli belgeler: 
1) Kaza tutanağı  ve ifadeler
2) C.Savcılığına verilen Bilirkişi Raporu
3) Aile nüfus tablosu 
4) Desteğin taşıma işi yaptığının kanıtı olan irsaliye örnekleri 
5) Kamyonun ruhsatı ve ölen desteğin sürücü belgesi, vergi kaydı
6) Aile nüfus tablosu

İlgili yerlerden istenecek bilgiler:
Henüz ceza davası açılmamış olup,
Kadıköy C. Savcılığı Hz.2010/38719 sayılı dosyası hakkında bilgi istenebilir.


ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ  HÂKİMLİĞİNE

Davacılar : 1) Hülya Özcan  (TC…………………….)
2) İlhan  Özcan   (TC…………………….) (Velâyeten Hülya Özcan)
Adres:………………………………………..

Vekilleri : Av. Asiye Fidan
Adres:………………………………………..

Davalılar : 1) Sağlık Bakanlığı  (B…Eğitim ve Araştırma Hastanesi) 
Adres:………………………………………..
2) Dr.Hüsamettin Sami Alkaya
      Adres:………………………………………..

Dava : 1) Tıbbi hata sonucu yaşamını yitiren Ayhan Özcan’ın desteğinden yoksun kalan eşi ve oğlu için, (fazlaya ilişkin haklar saklı kalmak üzere) 6100 sayılı Yasa’nın 107.maddesi uyarınca toplanacak delillere göre, belirlenecek destekten yoksun kalma tazminatının;
2) Sorumluluğun derecesine ve maddi zararın kapsamına göre, yargılamanın son aşamasında miktarı bildirilecek manevi tazminatın
      Olay  tarihinden işletilecek faizi, yargılama giderleri ve avukatlık ücretiyle birlikte ortaklaşa davalılardan tahsiline  karar verilmesi dileğidir. 

Harca esas : 1.500 TL. Maddi tazminat  için 1000 TL. Manevi tazminat için

Açıklamalar:
1- Olaylar : 
Davacıların eş ve babası Ayhan Özcan 15.08.2009 günü davalı hastanede obeziteye bağlı mide-bant ameliyatı  geçirmiş; ameliyat sonrasında gerekli dikkat ve özenin gösterilmemiş olması ile  yanlış/eksik tedavi uygulanması sonucu 22.08.2009 tarihinde yaşamını  yitirmiştir.

2- Kusur:
a) B…C.Savcılığı Soruşturma dosyasına verilen Adli Tıp Kurumu 1. İhtisas Kurulu’nun 27.05.2010 gün 1472 karar no.lu raporunun sonuç bölümünde: “Ayhan Özcan’ın ölümünün, 15.08.2009 tarihinde yapılan ameliyat dikiş yerindeki  kaçak ve buna bağlı gelişen karın içi peritonite bağlı sepsis ve multi organ yetmezliğinden ileri geldiği” saptanmış,

b) Adli Tıp Kurumu’nun 19.04.2010  gün 1777  karar no.lu raporunun sonuç bölümünde de, bu cerrahi işlemin oldukça spesifik bir alan olup ileri derecede laparoskopik deneyimi ve beceriyi gerektirdiği, cerrahi problem olmasa da  bu hastalarda kardiyak ve solunumsal problem çıkma olasılığı çok yüksek olduğundan riskli hasta grubuna girdiği, bu tür hastalarda anormal bir gidiş söz konusu olduğunda mutlaka bir komplikasyon olabileceğinin düşünülmesi gerektiği, sözkonusu operasyonda ise mide perforasyonunun zamanında saptanmaması nedeniyle gerekli dikkat ve özenin gösterilmediği tespit edilmiştir. Bu durum, hekim hatası olarak nitelenmek gerekmektedir. 
Adli Tıp Kurumu raporları eklidir.) 

c) Yargıtay’ın yerleşik kararlarına göre, tedaviyi üstlenen hekim, yüksek özen borcu nedeniyle en hafif kusurundan dahi tam sorumludur. (Buna ilişkin karar örnekleri dilekçe ekinde sunulmuştur.)  
3- Ölen destek hakkında bilgiler:
Hekim hatası sonucu ölen davacıların eş ve babaları Ayhan Özcan, 05.10.1974 d.lu  ve (35) yaşında olup, öldüğü sırada  Kayalar Bakır Alaşımları San.ve Tic.A.Ş.ne ait fabrikada Genel Müdür Yardımcısı olarak çalışmakta ve yüksek bir ücret almakta idi. Yargıtay’ın yerleşik kararlarına göre, destekten yoksun kalma tazminatı, olay tarihinden hüküm tarihine kadar geçecek  sürede  (ölen eğer yaşasaydı) alabileceği emsal ücretlere göre hesaplanacağından, bu hususta  ilgili meslek kuruluşundan veya  Ticaret Odası’ndan emsal ücretlerin bildirilmesinin istenmesi  gerekecektir.
(Desteğin kimya mühendisliği diploması, işyerindeki görevini gösteren belge) 


4- Destekten yoksun kalanlar hakkında bilgiler:
a) Destekten yoksun kalan eş Hülya Özcan 03.01.1978 d.lu,  eşinin öldüğü tarihte  (32)  yaşında, (2) yaşındaki çocuğuyla dul kalmıştır. Her hangi bir işte çalışmamaktadır. Eşinin öldüğü 2009 yılından bu yana geçen iki yıllık sürede evlenmemiştir, halen 34 yaşındadır.
(Aile nüfus tablosu)
c) Babasının desteğinden yoksun kalan oğul İlhan Özcan 27.07.2007 d.lu, (2) yaşında  olup, babasını yitirmekle, onun ilerde sağlayacağı  güvenli bir gelecekten yoksun kalmıştır.

5- Maddi tazminat isteği:
Davamız 6100 sayılı yeni Hukuk Yargılama Yasası’nın 107.maddesine göre “belirsiz alacak davası”olarak açılmış bulunmakla, yargılama sırasında toplanacak delillere, mahkemece yapılacak incelemelere ve tazminat hukuku alanında uzman bilirkişiden alınacak rapora göre    belirlenecek maddi tazminat tutarlarının, peşin harcı yatırıldıktan sonra, hüküm altına alınması dileğinde bulunuyoruz. (Harca esas 1.500 TL.'nın 1.000 TL'sı eş, 500' TL'sı çocuk içindir.) 

6- Manevi tazminat isteği:
Ülkemiz yargı sisteminde manevi tazminata kesin veya ortalama bir değer ölçüsü bulunamaması ve bu konudaki tüm istek ve kararların benzemezliği karşısında, 6100 sayılı Yasa’nın 107.maddesinin anlam ve amacı doğrultusunda ve bu maddenin sağladığı olanaklarla, mahkemece de uygun bulunması durumunda, toplanacak delillerle belirlenecek sorumluluğun derecesine ve maddi zararın kapsamına göre, yargılamanın son aşamasında manevi tazminat miktarlarını bildirmek ve peşin harcı yatırmak suretiyle, mahkemece takdir olunacak  miktarlar üzerinden manevi tazminata hükmedilmesi dileğinde bulunuyoruz. Bu tür bir uygulama, 6100 sayılı Yasa'nın yürürlüğe girmesinden sonra,  Avrupa ülkelerindeki uygulamalar da incelenerek, bilim çevrelerince de kabul edilmiştir. (Harca esas 1.000 TL. "simgesel" değer"in 500 TL.'sı eş için, 500 TL'sı çocuk içindir.)
Yasal neden : Borçlar Kanunu m.41 ve 45, 50-51,96, 141-142, 389-391 ve ilgili diğer maddeleri,   Anayasa m.17/1 ve 56, Tüm Sağlık Mevzuatı ve bu arada Tıbbi Deontoloji Nizamnamesi, Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, T.Tabipler Birliği Kanunu, TTB. Etik kuralları, Hasta Hakları Yönetmeliği, Türk Ceza Kanunu’nun ilgili maddeleri, Yargıtay  kararları, 6100/ HMK. vs.   

Kanıtlar : Bakırköy C.Savcılığı 2009/31694 sayılı Soruşturma dosyası, Adli Tıp Kurumu 27.05.2010 gün 1472  sayılı  ve 19.04.2010 gün 1777 sayılı raporları,  Bakırköy 9. Asliye Ceza Mah. 2010/466 esas no.lu dosyası, Nüfus kayıtları, ölenin işi, mesleği ve kazancı hakkında belge ve bilgiler, Bilirkişi hesap raporu  vs. her tür kanıt.             

Sonuç ve istek:   Sunulan nedenlerle:
1) Tıbbi hata sonucu yaşamını yitiren Ayhan Özcan’ın desteğinden yoksun kalan eşi ve oğlu için, 6100 sayılı Yasa’nın 107.maddesi uyarınca toplanacak delillere göre, destekten yoksun kalma tazminatı tutarları belirlenerek, (fazlaya ilişkin haklar saklı kalmak üzere) olay tarihinden işletilecek faizi, yargılama giderleri ve avukatlık ücretiyle birlikte  ortaklaşa ve zincirleme davalılara ödetilmesine; 
2) Sorumluluğun derecesine ve maddi zararın kapsamına göre, yargılamanın son aşamasında miktarı bildirilecek manevi tazminatın, olay  tarihinden işletilecek faizi, yargılama giderleri ve avukatlık ücretiyle birlikte ortaklaşa davalılardan tahsiline  karar verilmesini, davacılar adına ve saygı ile dilerim. ../../…. 
Davacılar Vekili
                                                                                                                     Av. Asiye Fidan
Ekli belgeler:
1) ATK. 1. İhtisas Kurulu 27.05.2010 gün 1472 karar no.lu raporu
2) ATK. 19.04.2010  gün 1777  karar no.lu raporu
3) Desteğin mühendislik diploması ve işyerindeki görevini belirten belge
4) Aile nüfus tablosu 
İlgili yerlerden istenecek belgeler:
Bakırköy 9. Asliye Ceza Mah. 2010/466 esas no.lu dosyası


              Tarih:../../….
ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE
(İhtiyati tedbir isteklidir)

Davacılar : 1) Ali Rıza Arıkan  (TC……………...) 
2) Bedia Arıkan      (TC……………...)
3) Pınar Arıkan      (TC……………...)
4) Erkan Arıkan     (TC……………...)
5) Filiz Arıkan        (TC……………...)
Adres:………………………………………………

Vekilleri : Av. Serap Badur
Adres:………………………………………………

Davalılar : 1) Nedim Emir,  Adres:………………………………………………
2) Mehmet Ali  Kalkan,  Adres:………………………………………………
3) Necdet Dirican,  Adres:………………………………………………  

Dava : Davalılar  tarafından öldürülen Bülent Arslan’ın desteğinden yoksun kalan anne ve babası için  (fazlaya ilişkin haklarımız  saklı kalmak üzere) 6100 sayılı Yasa’nın 107.maddesi uyarınca belirlenecek maddi tazminatın  ve  tüm davacılar için toplam 205.000 TL. manevi tazminatın, olay  tarihinden işletilecek faizi, yargılama giderleri ve avukatlık ücretiyle birlikte ortaklaşa ve zincirleme davalılara ödetilmesine; davalıların taşınır taşınmaz malları ile üçüncü kişilerdeki hak ve alacakları üzerine “ihtiyati tedbir” konulmasına karar verilmesi dileğidir.   

Harca esas : 2.000 TL. maddi tazminat için ve 205.000 TL. manevi tazminat için

Açıklamalar:
1- Olaylar: 
a) 01.12.2009 günü  saat: 02.00 sıralarında Gayrettepe Yıldız Posta Caddesi Ayyıldız Pasajı içerisinde bulunan Zeus Bar’a gelen davalılar, içeriye girme ve ücret ödeme  konusunda kapıdaki güvenlik görevlileri ile tartıştıktan sonra, evlerine giderek yanlarına aldıkları silahlarla Bar’a baskın yapıp  ateş etmeye başlamışlar;  atılan kurşunlardan üç kişi yaşamını yitirmiş;  birkaç kişi de yaralanmıştır. (İstanbul C.Savcılığı iddianamesi, Karakol yazıları, görgü tanıklarının ifadeleri) 

b) Olaylar ve silahlı baskın sırasında, askerden izinli gelip Bar’da eğlenmekte olan ve pistte ayakta duran davacıların yirmi yaşındaki oğulları Bülent Arıkan da  göğsüne  ve vücudunun çeşitli yerlerine mermi saplanması sonucu ölmüştür. (Otopsi raporu)

2)  Ölenin desteğinden yoksun kalınması:  
      Davacıların 23.03.1989 d.lu oğulları Bülent Arıkan, büfecilik yaparak aile bütçesine katkı ve destek sağlamakta iken, askere gitmiş ve askerden izinli geldiği sırada eğlenmek için arkadaşları ile gittiği Zeus Bar’da  davalıların  silahlarından çıkan mermilerle yaşamını yitirmiştir. Ölen genç askerliğini bitirdikten sonra da, halen kardeşi Erkan’ın onun adına işletmekte olduğu büfecilik işini sürdürecek ve ailesine maddi destek sağlayacaktı. İlerde evlenecek olsa bile, ailesine maddi ve manevi destek olacak ve onları yaşamlarının sonuna kadar bakıp gözetecekti. (Kimlik bilgileri, işyeri ruhsatnamesi) 

3- Davacıların maddi istekleri:
    Ölen  gencin babası Ali Rıza Arıkan 03.08.1959 d.lu olup, yaşamın zor koşullarında erkek evlada ihtiyacı olan bir yaştadır. Anne Bedia Arıkan da 15.05.1968 d.lu olup, kocasının yetersiz kazancı nedeniyle çocuklarının yardımına muhtaç  bir ev kadınıdır. Her iki davacı da oğullarını zamansız yitirmekle onun maddi ve manevi desteğinden yoksun kalmışlardır.  Bu nedenlerle, 6100 sayılı Yasa’nın 107.maddesi uyarınca toplanacak delillere, uzman bilirkişiye hesaplatılacak miktara göre her iki davacı için destekten yoksun kalma tazminatına hükmedilmesi dileğinde bulunuyoruz. (Aile nüfus tablosu) (Harca esas 2.000 TL. her bir davacı için 1000'er TL'dır.)

4- Manevi tazminat istekleri:
    Davacılar ölenin annesi ve babası ile kardeşleri manevi destekten yoksun kalmışlardır. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun en son kararına göre manevi tazminatın iki temel işlevinden birincisi  maddi tazminatla tam giderilemeyen can zararını karşılamak ve diğeri haksız eylemi işleyenler üzerinde caydırıcı etki yaratmaktır. Bu iki işlev ile ölen gencin olay sırasında Bar’da bulunmaktan başka bir kusuru bulunmaması ve davalıların ağır suç oluşturan vahşice eylemleri dikkate alınarak, annesi için 50.000 TL., babası için 50.000 TL., kardeşleri  Pınar için 35.000 TL.,  Erkan için 35.000 TL.,Filiz için 35.000 TL. olmak üzere, tüm davacılar için toplam: 205.000 TL. manevi tazminat istenmiştir.     

Yasal neden : 5237 TCK, Borçlar K , 6100 sayılı HMK. ve  sair ilgili mevzuat hükümleri.

Kanıtlar : Olay  ile ilgili tutanaklar, İstanbul 5.Ağır Ceza Mah. 2010/96 esas sayılı dosyası,  görgü tanıkları, karakol ve Savcılık ifadeleri, otopsi raporu, ölenin işi ve kazanç durumu ile ilgili bilgiler, davacılar hakkında bilgiler, nüfus kayıtları, aile nüfus tablosu, tazminat hesap raporu vs. her tür delil.

Sonuç ve istek: Sunulan nedenlerle:
1) Davalılar  tarafından öldürülen Bülent Arslan’ın desteğinden yoksun kalan anne ve babası için  (fazlaya ilişkin haklarımız  saklı kalmak üzere) 6100 sayılı Yasa’nın 107.maddesi uyarınca belirlenecek maddi tazminatın,  
2) Tüm davacılar için toplam 205.000 TL. manevi tazminatın, olay  tarihinden işletilecek faizi, yargılama giderleri ve avukatlık ücretiyle birlikte ortaklaşa ve zincirleme davalılara ödetilmesine; 
3) Davalıların taşınır taşınmaz malları ile üçüncü kişilerdeki hak ve alacakları üzerine “ihtiyati tedbir” konulmasına karar verilmesini, davacılar adına ve saygı ile dilerim…/../….   

  Davacılar Vekili
                                                                                                                  Av………………….

Ekli belgeler:
1) C.Savcılığı iddianamesi
2) Görgü tanıklarının ifadeleri
3) Ağır Ceza Mahkemesi duruşma tutanağı
4) Otopsi raporu
5) Ölen gencin işyeri ruhsatnamesi
6) Aile nüfus tablosu

İlgili yerlerden istenecek bilgiler:
İstanbul 5.Ağır Ceza Mah. 2010/96 esas no.lu dosyası
                        Tarih: ../../….

ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE

Davacılar :  1) Sabriye Atalay  (TC……………)
2) Doğuş Atalay    (TC.……………)
    Adres:……………………………..

Vekilleri . Av. Serap Badur
Adres:……………………………….

Davalı : A… Sigorta A.Ş.
Adres:……………………………… 
Dava : Trafik kazasında ölüm nedeniyle destekten yoksun kalan davacılara, sigorta şirketinin  "yetersiz" ödemesine ilişkin ibranamenin 2918 sayılı  KTK'nun 111/2.maddesi uyarınca iptali ile 6100 sayılı Yasa’nın 107.maddesine göre belirlenecek maddi tazminat tutarlarının, olay tarihindeki sigorta limiti aşılmamak üzere, temerrüt tarihinden işletilecek faizi, yargılama giderleri ve avukatlık ücretiyle birlikte davalı sigorta şirketinden tahsiline karar verilmesi dileğidir.  

Harca esas :   1.500 TL. (6100 sayılı Hukuk Yargılama Yasası m.107) 

Açıklamalar:

1- Kazanın oluşu :
29.11.2010 günü Gaziantep Şahinbey ilçesi Alaybey Mahallesi Hürriyet Caddesi üzerinde meydana gelen trafik kazasında, 27 M 0032 plakalı minibüsün sürücüsü Salih Karataş, yaya geçidinde yayalara yol vermek üzere beklemekte olan 27 YR 955 plakalı araca arkadan çarparak bu aracın savrulup yayalara çarpmasına ve davacıların eş ve babası İbrahim Atalay’ın ölümüne neden olmuştur. (Trafik kazası tespit tutanağı,C.Savcılığı soruşturma dosyası, ifadeler )

2- Kusur:
Trafik kazası tespit tutanağında, 27 M 0032 plakalı minibüsün sürücüsü Salih Karataş’ın asli ve tam kusurlu olduğu, arkadan çarptığı araç sürücüsü ile yayaların kusursuz oldukları açıklanmıştır. (Kaza tutanağı)

3- Ölenin destekliği:
29.11.2010 günü trafik kazasında ölen 03.03.1956 d.lu İbrahim Atalay, evli ve üç çocuk babası olup, kuyumcuda altın işleme işi yaparak ailesini geçindirmekte idi. Onun ölümüyle eşi ve çocukları destekten yoksun kalmışlardır. (Meslek bilgileri, işyeri kaydı)
Yargıtay’ın yerleşik kararlarına göre, desteklik yalnız parasal olmayıp, yardım ve hizmet ederek de destek olunabileceğinden, İbrahim Atalay’ın, eğer yaşasaydı yaşlılık ve emeklilik günlerinde de eşine destek olacağı dikkate alınarak, tazminat hesabının buna göre yaptırılması dileğinde bulunuyoruz. (Bu konuda Yargıtay kararları eklidir.)

4- Destekten yoksun kalanlar:
İbrahim Atalay’ın ölümüyle 01.01.1951 d.lu eşi Sabriye Atalay ile 18.01.1989 d.lu (yüksek öğrenim yapmakta olan) oğlu Doğuş Atalay maddi destekten yoksun kalmışlardır. Yasaya ve Yargıtay uygulamasına göre yüksek öğrenim gören çocukların destekliği (25) yaşına kadar uzamaktadır. (Aile nüfus tablosu ile öğrenim belgesi ilişiktedir.) 

5- Maddi tazminat isteği:
Kaza yapan ve sürücüsü %100 kusurlu bulunan  ve sahibi Hamdi Kılıç adlı kişi olan 27 M 0032 plakalı minibüsün 29.11.2010 kaza tarihi itibariyle 11.03.2010/2011 arası geçerli 0001-0210-02665911 poliçe no.lu Trafik (ZMMS) Sigortası, davalı A… Sigorta Şirketi tarafından yapılmış olup, sigorta şirketi tarafından 07.09.2012 tarihinde  23.935 TL'sı eş Sabriye Atalay için ve 4.850 TL.'sı Doğuş Atalay için olmak üzere toplam 28.785TL. tazminatın, sonradan yaptırılan hesaplama ile "yetersiz" olduğu öğrenilmiş bulunmakla, 
6100 sayılı Hukuk Yargılama Yasası’nın 107.maddesine göre yargılama sırasında toplanacak delillere, mahkemece yapılacak incelemelere ve tazminat hukuku alanında uzmanlığı bilinen hesap bilirkişisinden alınacak rapora göre, 2918 sayılı KTK 111/2.maddesi hükmüne dayanarak ibranamenin iptali ile bakiye tazminat tutarlarının davacılara ödenmesidileğinde bulunuyoruz. (Harca esas 1.500 TL'nın 1.000 TL.'sı eş, 500 TL'bı oğul içindir.)

Yasal Neden : 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu, Borçlar Kanunu, TCK., Trafik Sigortası Genel Şartları, 6100 sayılı Hukuk Yargılama Yasası 107.maddesi ile diğer maddeleri  

Kanıtlar : Trafik kazası tespit tutanağı, karakol yazısı, kaza yapan sürücünün ifadesi, Gaziantep 1.Sulh Ceza Mah.2010/216 no.lu ifade sorgu tutanağı, Otopsi raporu, Aile Nüfus Tablosu ve mirasçılık belgesi, davalı sigorta hakkında Tramer bilgi notu, davacı  Doğuş Atalay’ın üniversite öğrencisi olduğuna ilişkin belge, destek İbrahim Atalay’ın iş ve çalışma konusu hakkında belge, vb. her tür kanıt.

Sonuç ve istek:  Sunulan nedenlerle:
Trafik kazasında ölüm nedeniyle destekten yoksun kalan davacılara, sigorta şirketinin  "yetersiz" ödemesine ilişkin ibranamenin 2918 sayılı  KTK'nun 111/2.maddesi uyarınca iptali ile 6100 sayılı Yasa’nın 107.maddesine göre belirlenecek maddi tazminat tutarlarının, olay tarihindeki sigorta limiti aşılmamak üzere, temerrüt tarihinden işletilecek faizi, yargılama giderleri ve avukatlık ücretiyle birlikte davalı sigorta şirketinden tahsiline karar verilmesini, davacılar adına ve saygı ile dilerim. 
                                                                                                                          ../../…. 
                                                                                                                Davacılar Vekili
                                                                                                                 Av.Serap BadurEkli belgeler :
1) Trafik kazası tespit tutanağı
2)  Şahinbey Polis Merkezi Amirliği’nin C.Savcılığı’na yazısı, 
3)  Kaza yapan sürücünün ifadesi, 
4)  Gaziantep 1.Sulh Ceza Mah.2010/216 no.lu ifade sorgu tutanağı, 
5)  Otopsi raporu, 
6)  Aile Nüfus Tablosu, 
7)  Mirasçılık belgesi, 
8)  Davalı sigorta hakkında Tramer bilgi notu, 
9)  Davacı  Doğuş Atalay’ın üniversite öğrencisi olduğuna ilişkin belge, 
10)Destek İbrahim Atalay’ın iş ve çalışma konusu hakkında belge,
11)Vekâletname
(Davalının cevap dilekçesine göre gerekiyorsa Ön İnceleme aşamasında ek kanıt sunacağız.)

İlgili yerlerden istenecek belgeler:
1) Dava açılmışsa, Gaziantep C.Savcılığı’ndan ceza davası hakkında bilgi istenmesi,
2) Davalı sigorta şirketinden olayla ilgili hasar dosyasının istenmesi.

                                                                                                                                                   
                                                                                                                    Tarih : ../../….

ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE
(İhtiyati tedbir isteklidir)

Davacılar: 1) Ramiz Şahin   (TC………….) (Baba)
2) Nimet Şahin    (TC………….) (Anne)
    Adres: ………………………..

Vekilleri : Av. A.İsmet Demirağ
Adres:…………………………..

Davalılar : 1) Necdet Dumanlı    (İşleten)  Adres:………………………….
                    2) Erdal Kopuz   (Sürücü)  Adres:………………………………

Konu : 1)Ölümlü trafik kazası nedeniyle, fazlaya ilişkin haklar saklı kalmak üzere, 6100 sayılı Yasa’nın 107.maddesine göre belirlenecek maddi tazminatın ve yargılamanın son aşamasında zarar ve kapsamı belli olduktan sonra açıklanacak manevi tazminatın olay tarihinden işletilecek faizi, yargılama giderleri ve avukatlık ücretiyle birlikte ortaklaşa ve zincirleme davalılardan tahsiline;
 
2) İşleten ve sürücünün taşınır taşınmaz malları ile bankalardaki ve üçüncü kişilerdeki hak ve alacakları üzerine “ihtiyati tedbir” konulmasına karar verilmesi dileğidir.

Harca esas: 1.000 TL. Maddi tazminat için ve 1.000 TL. Manevi tazminat için

Açıklamalar:

1-Kazanın oluşu : 
  29.10.2009 günü sürücü Erdal Kopuz, yönetimindeki 34 KS 152 plakalı kamyonetle gerekli önlemleri almadan sağa dönüş manevrası yaparken, annesi ile Nimet birlikte oradan geçmekte olan (3) yaşındaki Yusuf Şahin’i ezerek ölümüne neden olmuştur. (Trf.kazası tespit tutanağı, G.O.Paşa 4.A.Ceza Mah.2009/1153 esas no.lu dosyası) 

2-Kusur : 
    Gaziosmanpaşa 4.Asliye Ceza Mahkemesi 2009/1153 esas no.lu dosyasına verilen 06.06.2010 günlü Bilirkişi Raporunda, 34 EU 0152 plakalı kamyonet sürücüsü Erdal Kopuz’un birinci derecede tam ve asli kusurlu olduğu; yayaların kusuru bulunmadığı  sonucuna varılmıştır. (Ceza dosyasına verilen 06.06.2010 günlü Bilirkişi Raporu)

3- Ölenin destekliği : 
a) Yargıtay’ın yerleşik kararlarına göre, küçük yaşta ölen çocuklar ana ve babalarının “varsayımsal” desteğidirler.Ancak uygulamada küçük çocukların ana ve babalarına destekliği konusunda, yaşam gerçeklerine ve hakkaniyete aykırı bir takım hesaplamalarla, ana ve baba tazminat almak şöyle dursun, bilirkişilerce borçlu bile çıkartılabilmektedirler. 

b) Küçük Yusuf (3) yaşında ölmüş olup, ailenin kırsal kesim kökenli oluşu da dikkate alındığında, destekliğinin 18 yaşından değil 10-12 yaşlarından başlayacağı, bu yaşlardaki bir çocuğun anne ve babasına “yardım ve hizmet” ederek destek olacağı kabul olunmalıdır. Böyle bir değerlendirme, Yargıtay’ın son otuz yılda gelişen ve değişen kararlarında, destekliğin yalnızca “parasal” olmayacağı, “yardım ve hizmet ederek” de destek olunabileceğine ilişkin kararlarına uygun düşecektir. Öte yandan, Türk Medeni Yasası’nın “karşılıklı yükümlülükler” başlıklı 322’nci maddesindeki “Ana, baba ve çocukların birbirlerine yardım etmekle yükümlü oldukları” hükmü de  küçük çocukların tazminat hesabının, şimdi yapıldığı gibi onsekiz yaşından değil,  bedensel varlıklarıyla “yardım ve hizmet” edebilecek yaşa geldikleri yıldan başlatılması gereğini ortaya koymaktadır.    


4- Maddi tazminat isteği : 
    Yukarda açıkladığımız hususlar gözetilmek suretiyle ve fazlaya ilişkin haklar saklı kalmak üzere, 6100 sayılı Yasa’nın 107.maddesine göre, destekten yoksun kalan davacı anne ve baba için belirlenecek maddi tazminat tutarlarının hüküm altına alınması dileğinde bulunuyoruz.  (Aile nüfus tablosu) (Maddi tazminat için harca esas 1.000 TL., her bir davacı için 500 TL'dır.)

5- Manevi tazminat isteği :
Borçlar Kanunu’nun 47.maddesi ile Yargıtay kararlarındaki görüşlere uygun miktarlarda ve kusur durumları ile tarafların sosyal ve ekonomik düzeylerine  göre, ayrıca maddi tazminat hesaplarındaki yetersiz ve kısıtlı kurallar yüzünden tatmin edici bir  sonuç alınamaması nedeniyle manevi tazminatın “telafi edici ve caydırıcı” unsurları ile “ölen çocuk ile annesinin kusursuz”  ve araç sürücüsünün ağır kusurlu  oluşu  gözetilerek, yargılamanın son aşamasında zarar ve kapsamı belli olduktan sonra açıklanacak manevi tazminat tutarlarının davalılardan tahsiline karar verilmesini istiyoruz. (Harca esas 1.000 TL. simgesel değer, her bir davacı için 500 TL'dır.)

Yasal Neden:   2918 sayılı KTK., Borçlar Kanunu, TCK., 6100 sayılı HMK. ve sair ilgili mevzuat.

Kanıtlar : Gaziosmanpaşa 4.Asliye Ceza Mahkemesi 2009/1153 esas no.lu dosyası, kaza tutanakları, trafik kayıtları, bilirkişi kusur raporu, nüfus aile tablosu, özel hesap raporu, tanık, bilirkişi incelemesi vs. her tür kanıt.   
Sonuç ve istek:  Sunulan nedenlerle:

1)Ölümlü trafik kazası nedeniyle, fazlaya ilişkin haklar saklı kalmak üzere, 6100 sayılı Yasa’nın 107.maddesine göre belirlenecek maddi tazminatın ve yargılamanın son aşamasında zarar ve kapsamı belli olduktan sonra açıklanacak manevi tazminatın olay tarihinden işletilecek faizi, yargılama giderleri ve avukatlık ücretiyle birlikte ortaklaşa ve zincirleme davalılardan tahsiline;
 
2) İşleten ve sürücünün taşınır taşınmaz malları ile bankalardaki ve üçüncü kişilerdeki hak ve alacakları üzerine “ihtiyati tedbir” konulmasına karar verilmesini davacılar adına ve saygı ile dilerim.
                    ../../….
                                                                                                                                   Davacılar Vekili
                                                                                                                               Av. A.İsmet Demirağ
Ekl belgeler:
1) Trafik kazası tespit tutanağı ve ifadeler
2)  Gaziosmanpaşa 4.Asliye Ceza Mahkemesi 2009/1153 esas no.lu dosyası 
3) Ceza dosyasına verilen 06.06.2010 günlü Bilirkişi Raporu
4) Aile nüfus tablosu
5) Sigortanın yetersiz ödemesine ilişkin ibraname
6) Özel olarak alınan tazminat hesap raporu 

İlgili yerlerden istenecek belgeler: 
1) Gaziosmanpaşa 4.Asliye Ceza Mahkemesi 2009/1153 esas no.lu dosyası 
2) Davalı Sigorta Şirketi’nden 501611  no.lu poliçeye ilişkin dosya.
                                                                                                     


Muhammed Furkan KIZILATEŞ

Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.