İFLASIN ERTELENMESİ’NE İLİŞKİN DAVA DİLEKÇESİ

                                     İflasın Ertelenmesi’ne ilişkin Dava Dilekçesi:

İSTANBUL ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ' NE

İHTİYATİ TEDBİR İSTEKLİDİR. 
DAVACI
VEKİLLERİ : Av. Turgay Yeniyurt (23340), Av. Gülay Yeniyurt, Av. Mecit Uz
 Abidei Hürriyet Cd., No. 210 K.3/5 Arkan 2 Apt. Şişli İSTANBUL 
DAVALI : Hasımsız 
KONUSU : Tespit ve iflasın ertelenmesine karar verilmesi istemini içerir. 
AÇIKLAMALAR :
Davacı Şirket borçlarının, aktifinden fazla olması nedeniyle İİY.' nın 179. maddesine uygun olarak durumun Mahkemece tespitine ve iflasın ertelenmesine karar verilmesi için bu başvuruyu yapmak zorunlu olmuştur. Talebimize yönelik yasal koşullar ile sair taleplerimiz aşağıda tek tek incelenecektir.
1. ŞİRKET HAKKINDA GENEL BİLGİLER.
Şirketin kuruluş yılı, ortakları, faaliyet konusu, adresi, müşteri portföyü, ürettiği ürünlerin niteliği, tanınmışlığı, tescilli markaları ve sair hususlarda gerekli açıklamalar buraya yazılmalıdır.
2. ŞİRKETİN BORCA BATIK OLMA DURUMU.
Şirketin borca batmasına sebep olan ekonomik, sosyal veya hukuki nedenler yazılmalıdır. 
3. ARA BİLANÇO VE ALACAKLILAR LİSTESİ.
Ara bilanço ve alacaklılar listesine ilişkin açıklamaları buraya yazabilirsiniz.
4. İYİLEŞTİRME PROJESİ.
İyileştirme projesi burada detaylıca açıklanmalı, ciddi ve inandırıcı olduğu ortaya konulmalıdır. 
5. HUKUKİ NİTELENDİRME.
İflasın ertelenmesi TTK.' nun 374. maddesi ile İİK.' nun 179. maddelerinde düzenlenmiştir. İİK.' nun 179. maddesi şöyledir : "Sermaye şirketleri ile kooperatiflerin borçlarının tifinden fazla olduğu idare ve temsil ile vazifelendirilmiş kimseler veya şirket ya da kooperatif tasfiye hâlinde ise tasfiye memurları veya bir alacaklı tarafından beyan ve mahkemece tespit edilirse, önceden takibe hacet kalmaksızın bunların iflâsına karar verilir. Şu kadar ki, idare ve temsil ile vazifelendirilmiş kimseler ya da alacaklılardan biri, şirket veya kooperatifin malî durumunun iyileştirilmesinin mümkün olduğuna dair bir iyileştirme projesini mahkemeye sunarak iflâsın ertelenmesini isteyebilir. Mahkeme projeyi ciddî ve inandırıcı bulursa, iflâsın ertelenmesine karar verir. İyileştirme projesinin ciddî ve inandırıcı olduğunu gösteren bilgi ve belgelerin de mahkemeye sunulması zorunludur." Bu maddeye göre borçların, aktiflerden fazla olduğunun ispatlanması halinde ciddi ve inandırıcı iyileştirme projesi sunabilenlerin iflasının ertelenmesi karar verilebilmektedir.
İİK.' nun 179. maddesi borçlu leyhine bir düzenleme gibi görünmesine rağmen esas itibariyle fazlasıyla alacaklılar leyhine olan bir düzenlemedir. Ötesinde milli menfaatlere de uygun düştüğünü söylemek mümkündür. Şayet bu kurum doğru işletilebilirse alacaklıların bir kısmı değil tamamı alacağına kavuşabilecek, zincirleme iflasların önüne geçilebilecek, borçlu borçlarından ve iflas etmekten kurtulacak ve istihdam sağlayan, üretim yapan ve devlete vergi ödeyen bir şirket çalışmasına devam edebilecektir. Meğer ki borçlu kötü niyetli olmasın!
Davacı Şirket iyi niyetli olup, dilekçemizde yazılı nedenlerle borca batmıştır. Borca batık olma hali ve sunulan iyileştirme projesinin ciddi ve inandırıcı olduğu yapılacak bilirkişi incelemesiyle de anlaşılacaktır. Bu nedenle Davacı Şirketin iflasının ertelenmesine karar verilmesi gerektiğini düşünmekteyiz.
6. İFLASIN ERTELENMESİ KARARIYLA BİRLİKTE TALEP OLUNAN TEDBİRLER.
Alınacak tedbirler İİK.' nun 179/a maddesinde düzenlenmiştir. Bazı tedbirler açıkça belirtilmişken ayrıca "gerekli her türlü tedbiri iyileştirme projesini de göz önünde tutarak alır" denilmek suretiyle alınacak tedbirlerin sayılanlarla sınırlı olmadığı ve gereken her türlü tedbirin de alınabileceği belirtilmiştir. Bu kapsamda olmak üzere iflasın ertelenmesi kararıyla birlikte aşağıda yazılı olan hususlarda da karar verilmesini talep ediyoruz.
6.1. Şirket yönetim kurulunun TTK.' ndaki görev ve sorumlulukları aynen devam etmek koşuluyla işlemlerinin geçerliliğini onaylayacak kayyum atanmasına, 
6.2. Amme alacakları da dahil olmak üzere ihtiyati hacizler ile bütün icra ve iflas takiplerinin durdurulmasına ve Şirket aleyhine her hangi bir icra takibi yapılmamasına, ihtiyati tedbir kararının verilmesinden sonra şirket malları üzerinde ihtiyati tedbir, haciz, muhafaza, hapis hakkı uygulanmamasına, Davacıya karşı takas ile mahsup taleplerinde bulunulmamasına ve evvelce muhafaza altına alınan menkullerin iadesine (İİK' nun 179/b m.),
6.3. Rehnin paraya çevrilmesi yoluyla yapılan ve yapılacak takiplerde muhafaza tedbirlerinin alınmamasına ve satış yapılamamasına,
6.4. Şirket aleyhine yapılmış ve yapılacak her türlü takipteki muhafaza, teslim ve tahliyeye dair icrai işlemlerin durdurulmasına,
6.5. Atanacak kayyumun her üç ayda bir Şirketin durumu hakkında Mahkemeye rapor vermesine,
6.6. Alacalıların alacaklarını elde etmek gayesiyle yapmaları muhtemel temlik, takas, mahsup, hapis, ihtiyati tedbir ve ihtiyati haciz gibi hukuki veya fiili işlemlerin durdurulmasına,
6.7. Kararın ilan edilmesine ve gerekli bildirimlerin yapılmasına (İİK. m.166/2),..... karar verilmesini de talep ediyoruz.
7. İHTİYATİ TEDBİR TALEBİ.
Şayet bilirkişi raporu temin edilmesine veya yargılama neticesine kadar beklenecek olursa bu arada uygulanacak hacizlerden dolayı Davacı alabildiğine zor bir duruma düşecek ve belki de bu davanın kabul görmesine rağmen amacına ulaşması imkansızlaşacaktır. Çünkü Davacının çalıştığı sektördeki işletmeler alabildiğine bir birine bağlı ve borç ödemesinde tahammül gösteremez bir yapıya sahiptir. Davacıya bir kaç haciz uygulanacak olursa tüm alacaklıları durumdan kısa sürede haberli olacak ve hepsi icra takibine geçecektir. Yapılacak haciz ve muhafaza işlemleri nedeniyle Davacı tüm ticari itibarını kaybedecek ve iyileştirme projesini gerçekleştirmekte zorlanacaktır. Bu nedenle uygulamada bilirkişi atanıp, ilgili Mahkemece bir karar verilinceye kadar geçecek sürede tüm alacaklıların korunması, durumun muhafazası ve işletmenin devamı amacı ile mahkemeler bir kısım tedbirleri HMUK 101. ve devamı maddeleri gereğince uygulamaya koymaktadır. Buna örnek olması bakımından farklı mahkemeler tarafından verilen bu konudaki emsal kararları da Sayın Mahkemeye ekte sunmuş bulunmaktayız.
Anılan nedenlerle yargılama neticesine kadar amme alacakları da dahil olmak üzere ihtiyati ve kesin hacizler ile bütün icra ve iflas takiplerinin durdurulması ve Şirket aleyhine her hangi bir icra takibi yapılmaması, şirket malları üzerinde ihtiyati tedbir, haciz, muhafaza, hapis hakkı uygulanmaması, Davacıya karşı takas ile mahsup taleplerinde bulunulmaması, evvelce muhafaza altına alınan menkullerin iadesi, rehnin paraya çevrilmesi yoluyla yapılan ve yapılacak takiplerde muhafaza tedbirlerinin alınmaması ve satış yapılamaması hususlarında HUMK.' nun 101 ve devam eden maddeleri uyarınca ve "tensiple birlikte" ihtiyati tedbir kararı verilmesini talep ediyoruz.
YASAL NEDENLER : İİY. m. 179 ve ilgili yasa maddeleri.
DELİLLERİMİZ
1. İflasın ertelenmesine dair yönetim kurulu kararı fotokopisi.
2. Şirketin alacaklarını gösteren liste.
3. Şirket mali müşavirince tanzim olunan ara bilanço (Borca batıklık bilançosu)verapor.
               
4. İyileştirme projesi.
5. İyileştirme projesinin gerçekleşme ihtimalini gösterir sözleşmeler.
6. Ön görülen hedeflere ilişkin evrak ve belgeler. 
7. Şirket adına kayıtlı gayrimenkullerin tapu kayıtları.
8. Gayrimenkul listesi.
9. Menkul mal listesi. 
10. Araçların listesi (trafik kayıtları).
11. İİY.' nın 329/a gereğince fevkalade mühlet alınmadığına dair beyan. 
12. Ticaret Sicil Memurluğu kayıtları.
13. Şirkete ait defter ve kayıtlarda yaptırılacak bilirkişi incelemesi.
14. Alacaklıları gösterir listesi. 
15. Sair yasal kanıtlar. 
SONUÇ
Yukarıda sunulan ve yargılama aşamalarında ortaya çıkacak nedenlerle ;
1. Öncelikle esas hakkında karar verilinceye kadar HMUK.' nun 101. ve devamı maddeleri uyarınca Davacı Şirket hakkında 6183 ile 2004 sayılı Yasa' ya dayanılarak yapılmış ve yapılacak icra takipleri ile ihtiyati haciz ve tedbir uygulamalarının durdurulmasına, takas, mahsup, hapis, temlik uygulamalarının durdurulmasına, Şirketin mal varlığı üzerinde üçüncü şahıslara devirleri önlemek bakımından gerekli tedbirlerin alınmasına, 
2. Davacı Şirketin borçlarının, aktifinden fazla olduğunun tespiti ile hakkında verilecek iflas kararının bir yıl süre ile ertelenmesine,
3. İflasın ertelenmesi kararı ile birlikte ;
3.1. Şirket yönetim kurulunun TTK.' ndaki görev ve sorumlulukları aynen devam etmek koşuluyla işlemlerini denetleyecek ve onaylayacak kayyum atanmasına,
3.2. Şirkete ait gayrimenkuller ve üretim araçlarının devrinin engellenmesi amacı ile tapu müdürlüğü ve ilgili sicillere tedbir konulmasına ve muhafaza tedbirlerinin alınmasına,
3.3. Amme alacakları da dahil olmak üzere ihtiyati hacizler ile bütün icra ve iflas takiplerinin durdurulmasına ve Şirket aleyhine her hangi bir icra takibi yapılmamasına, ihtiyati tedbir kararının verilmesinden sonra şirket malları üzerinde ihtiyati tedbir, haciz, muhafaza, hapis hakkı uygulanmamasına, Davacıya karşı takas ile mahsup taleplerinde bulunulmamasına ve evvelce muhafaza altına alınan menkullerin iadesine,
3.4. Şirketi temsile yetkili organ ve kayyum tarafından 3' er aylık faaliyet raporu ile mahkemeye rapor verilmesine,
3.6. İflasın ertelenmesi kararının ilanına,
3.7. Rehnin paraya çevrilmesi yoluyla yapılan ve yapılacak takiplerde muhafaza tedbirlerinin alınmamasına ve satış yapılamamasına,
3.8. Şirketin, KDV iadesi veya sair bir nedenle vergi daireleri ile bankalara intikal eden hak, mevduat ve alacakları üzerine ihtiyati veya kesin haciz konulmamasına, takas ve mahsup işlemleri ile hukuken veya fiilen el konulmamasının engellenmesine.karar verilmesini vekaleten talep ederiz. 27.05.2005, Ekleri:
1. İflasın ertelenmesine dair yönetim kurulu kararı fotokopisi.
2. Şirketin alacaklarını gösteren liste.
3. Şirket mali müşavirince tanzim olunan ara bilanço (Borca batıklık bilançosu) ve rapor.
4. İyileştirme projesi.
5. İyileştirme projesinin gerçekleşme ihtimalini gösterir sözleşmeler.
6. Ön görülen hedeflere ilişkin evrak ve belgeler. 
7. Şirket adına kayıtlı gayrimenkullerin tapu kayıtları.
8. Gayrimenkul listesi.
9. Menkul mal listesi.
10. Araçların listesi (trafik kayıtları).
11. İİY.' nın 329/a maddesine göre fevkalade mühlet alınmadığına dair beyan. 
12. Ticaret Sicil Memurluğu kayıtları.
13. Şirkete ait defter ve kayıtlarda yaptırılacak bilirkişi incelemesi.
14. Alacaklıları gösterir listesi.

15. Vekaletname sureti.         DavacıVek Av.Turgay Yeniyurt av. Gülay Yeniyurt

Muhammed Furkan KIZILATEŞ

Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.